• uk.gif
  • usa.gif
  • dk.gif
  • it.gif

Vælg sprog

Mere end 20 år med design og innovation af husstandsmøller.

Ydelse. Stabilitet. Sikkerhed. Kontrol.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvad er en husstandsvindmølle?

August 13, 2009

Nedennævnte er et uddrag fra Dansk Vindmølleforenings faktablad P10 – suppleret med ganske få kommentarer fra Gaia-Wind.

En husstandsmølle er en mølle, der opføres i tilknytning til fritliggende ejendomme i landzoner, hvis primære funktion er at levere energi til ejendommens eget forbrug – enten som elektricitet og/ eller som varmt vand.

Energistyrelsens “Initiativudvalg til udbredelse af små vindmøller« har defineret husstandsmøllen som en mølle med en maksimal højde på 25 meter fra fundament til øverste vingetip, en rotordiameter på op til 13 meter, og en maksimal effekt på 25 kilowatt. Generatorens kapacitet er dog i praksis af mindre betydning for en husstandsmølles placeringsmuligheder, idet møllens synlighed i landskabet oftere vil være en mere begrænsende faktor end det lokale elnets kapacitet.

Hvorfor små vindmøller?

I vindkraftens nyere historie i Danmark indledes udviklingen med små elproducerende vindmøller, der blev opstillet i umiddelbar tilknytning til en ejendom. Det er møller, der blev udviklet og opstillet fra 1976 til først i 1980′erne. I 2004 var 65 af disse møller stadig i drift. Som følge af planlægningspolitikken, hvor store møller ofte søges samlet i klynger og parker for at friholde landskabsområder, er der opstået en ny interesse for husstandsmøller. De små møller er i almindelighed undtaget fra den øvrige vindmølleplanlægning, idet de kan opstilles mange steder uden at belaste hverken naboer eller landskab. Med stigende elpriser bliver det mere fordelagtigt at anvende en stor del af produktionen fra en lille mølle i egen installation. På denne baggrund er der opstået en ny generation af husstandsmøller udviklet i 1990′erne. Husstandsmøllen giver mulighed for, at den enkelte familie selv kan producere forureningsfri el.
 
I et demonstrationsprogram i perioden fra 1995 til 1998 blev et antal nye vindmølletyper fulgt, og erfaringer herfra anvendt til en anbefaling til Energistyrelsen m.h.t. den fortsatte udbredelse af husstandsmøller.

Tilslutning til elnettet

Tilslutningen til elnettet sker gennem ejendommens elinstallation på hovedmåleren, hvor der foruden den sædvanlige købsmåler også er installeret en salgsmåler. På dage med stor vindproduktion og lille husstandsforbrug sælges der til det offentlige net. Afregning for den del af elproduktionen, der sælges Husstandsmøller er undtaget de almindelige regler for afregning af produktionen fra vindmøller. I »Bekendtgørelse om tilslutning og prisafregning for vindmøller«, april 2001, er følgende fastsat: »Elektricitet, der leveres til elnettet, fra en vindmølle, som er tilsluttet egen forbrugsinstallation, og som har en installeret effekt på 25 kW eller derunder, afregnes af netvirksomheden til en pris på 60 øre pr. kWh indtil videre«.

Ved ændringen af elforsyningsloven i juni 2004 fastsættes i § 56 b, at husstandsmøller (maks. 25 kW) – uanset tilslutningstidspunktet – får et pristillæg, der fastsættes således, at pristillægget og den fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh. Denne lovændring træder i kraft 1. januar 2005 Der betales ikke el- og CO2-afgifter af den el, der forbruges direkte fra vindmøllen. Der skal heller ikke betales moms af egetforbruget, med mindre man er momsregistreret. Er man momsregistreret, er der særlige regler, som er beskrevet i skatte- og momsvejledningen. Der skal til gengæld betales skat af egetforbruget fra vindmøllen. Regler for denne beskatning er senest afklaret i en Landsskatteretskendelse fra 2. oktober 2003. I kendelsen fastslås det, at værdien af den direkte forbrugte el fastsættes til den værdi, der kunne opnås ved salg til elforsyningsselskabet. Denne værdi svarer ifølge Landsskatteretten til produktionsprisen på el fra husstandsmøllen. Skatte- og momsvejledningen findes på www.dkvind.dk. Der arbejdes for tiden i Energistyrelsen med et regelsæt vedr. betaling af de særlige PSO-omkostninger, jævnfør elforsyningsloven, som ikke omhandler udbetaling til miljøvenlig el. Det er en omkostning alle elforbrugere får pålagt deres elregning. Omkostningen vil også blive pålagt forbruget direkte fra en husstandsdmølle.

Godkendelse af husstandsmøller

Husstandsmøller skal have samme sikkerhed som store møller, men reglerne for godkendelse af husstandsmøller er generelt enklere og lempeligere – specielt m.h.t. dokumentation af kvalitetsmæssige aspekter og kravene til fabrikanternes kvalitetsstyringssystemer. En HB-godkendelse for husstandsmøller svarer i store træk til en B-godkendelse for store møller og en HC-godkendelse svarer til en C-godkendelse.

Hvor kan en husstandsmølle sættes op?

Som ved opstilling af større vindmøller skal byggeriet anmeldes hos kommunen, der ser efter, om byggelovens bestemmelser i forhold til veje og naboskel er overholdt. Hvor der kræves landzonetilladelse, er det også kommunen, der giver denne tilladelse. Amtet skal derefter påse, om dokumentationen for overholdelse af støjbestemmelserne er i orden.

Energistyrelsens initiativudvalg har i 1994 udsendt »Husstandsmøller – en undersøgelse af de visuelle forhold ved opstilling af husstandsmøller«. Det fremgår af undersøgelsen, at husstandsmøllerne kun har en begrænset visuel konsekvens udover det nære lokalområde. I undersøgelsens sammenfatning nævnes: »Husstandsmøllernes opstilling ved de fritliggende ejendomme bør i princippet kun være underlagt generelle retningslinjer, der sikrer en max. højde og en tæt sammenhæng med den eksisterende ejendom. Kun hvor husstandsmøllerne opstilles i tættere bebyggede landområder, kan det være nødvendigt med en nærmere vurdering, som også kan blive nødvendig i landskabstyper med særlige bevaringsinteresser.«

Hvornår er en husstandsmølle rentabel for ejeren?

På en god vindmæssig placering og ved et relativt stort privat elforbrug (25 000 kWh/år ref Gaia-Wind) og en stor grad af selvforsyning fra vindmøllen. Jo større andel af produktionen, der kan erstatte indkøb af el, jo bedre forrentning af investeringen.

Tags :

Tilføj kommentar

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)

Please type the letters and numbers shown in the image.
Captcha Code

Click the image to see another captcha.
Har du spørgsmål til en artikel, en pressemeddelelse eller et arrangement?

Kontakt Gaia-Wind i dag ved at ringe til
8776 2200 eller ved at sende os en e-mail.

Follow us on the following networks:

Back to top of page

cta-image001.jpg

Better value small wind turbines

Gaia-Wind small wind turbines really do generate better value for you. The Gaia-Wind 133 turbine is the best performing small wind turbine in its class by a significant margin.

Take a look for yourself

cta-image002.jpg

Make sense of turbine comparisons

Comparing small wind turbines can be tricky without an understanding of exactly what affects the amount of energy they produce. This short guide explains a few important differences.

Read why Gaia-Wind comes out on top

cta-image003.jpg

Generate additional income from tariffs and incentives

Tariffs and incentives vary the world over. The UK Government operate a Feed in Tariff of 26.7p per kWhr while in the USA rebates and incentives are developed locally and vary in nature.

Generate more income with Gaia-Wind